Gjeldende betingelser

1. GENERELT

Salgsbetingelsene gjelder for de leveranser som er beskrevet i ordrebekreftelse, kontrakt eller regningsunderlag.

2. DEFINISJONER

Levering: Det tidspunkt kunden mottar leveransen på avtalt sted.

3. BETALINGSBETINGELSER

3.1 Kontraktssummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i henhold til avtalt kredittid. For denne periode påløper det ingen kredittkostnader. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering. Hvis ikke annet er avtalt , er kredittkjøpspris lik kontantpris (kontraktssum). Kredittid er 10 dager for privatkunder og 14 dager for bedriftskunder..

3.2 Ved for sen betaling har Skjølberg Energiteknikk krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling.

3.3 Dersom det ikke er avtalt pris for installasjon betales dette etter medgått tid og materiell.

3.4 Skjølberg Energiteknikk har salgspant i leveransen inntil full betaling har skjedd, jf panteloven §§ 3- 14 – 3- 22 . Skjølberg Energiteknikk har rett til å kreve summarisk utlevering i medhold av Tvangsfullbyrdelseslovens kap.9, hvis oppgjør ikke har funnet sted innen avtalt kredittid. Opplysninger som angitt i Kredittkjøpsloven § 4 er inntatt på kontraktens forside og gjengitt i pkt.3.1 foran.

4. PROSJEKTERING

Nettbutikkens varepriser inkluderer ikke noen form for prosjektereing, dimensjonering, installasjon, klargjøring, programmering eller andre tjenester. Ved behov kan dette avtales separat.

5. GARANTIBETINGELSER

5.1 Generelt

Med mindre annet er avtalt garanterer Skjølberg Energiteknikk at leveransen er fri for feil og mangler i en garantiperiode på 12 måneder. Garantiperioden starter ved levering.

5.2 Begrensninger i garantien.

Skjølberg Energiteknikk sitt garantiansvar omfatter ikke forhold som kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/-klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningsmessige arbeider. Skjølberg Energiteknikk er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer. Skjølberg Energiteknikk er heller ikke ansvarlig dersom kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som ikke er godkjent av Skjølberg Energiteknikk. Garantien omfatter ikke mangler som oppstår som en følge av normal slitasje.

5.3 Hvordan utbedring skal skje.

Eventuelle mangler ved leveransen som Skjølberg Energiteknikk er ansvarlig for, skal uten ugrunnet opphold reklameres til Skjølberg Energiteknikk etter at kunden oppdaget mangelen. Kunden skal levere utstyret for utbedring til Skjølberg Energiteknikk, eller til serviceverksted Skjølberg Energiteknikk har anvist. Hvis kunden sender utstyret, skjer transporten for kundens regning og risiko. Når feilen er avhjulpet, hentes utstyret av kunden eller den han bemyndiger. På anmodning fra kunden kan Skjølberg Energiteknikk sende utstyret i retur til avtalt sted, men da for kundens regning og risiko. Avhjelp under denne garanti vil bli foretatt mandag - fredag (virkedager) innenfor normal arbeidstid (0800-1600). Hvis kunden krever det, kan avhjelp også skje utenfor dette tidsrom, eller avhjelp kan skje hos kunden, men da i begge tilfeller etter Skjølberg Energiteknikk sine ordinære timesatser for den type arbeid.

6. REKLAMASJON

Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom vedkommende ikke gir Skjølberg Energiteknikk melding om mangelen innen rimelig tid etter at denne ble oppdaget, eller burde blitt oppdaget.

7.  ANGRERETT

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper ved fjernsalg uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp.

8. ERSTATNING

8.1 Direkte tap

Overfor forbrukere er Skjølberg Energiteknikk ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved leveransen. Dette gjelder likevel ikke hvis Skjølberg Energiteknikk godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Skjølberg Energiteknikk sin kontroll, og som Skjølberg Energiteknikk ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller over-vinne følgende av. Overfor næringsdrivende er Skjølberg Energiteknikk bare ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Skjølberg Energiteknikk sin side. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som følge av mangelen.

8.2 Indirekte tap

Skjølberg Energiteknikk er verken overfor forbrukere eller næringsdrivende ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Skjølberg Energiteknikk sin side. Som indirekte tap regnes;

a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd),

b) tap som følge av at leveransen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn),

c) tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjeperson faller bort eller ikke blir oppfylt.

8.3 Skjølberg Energiteknikk sitt samlede ansvar

Skjølberg Energiteknikk sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til kr. 50000,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Skjølberg Energiteknikk sin side.

Positive SSL on a transparent background BringPosten PayPal Acceptance Mark Medlem Ver
IP-addressen din er: 3.231.217.107
Kopirett © 2023 Skjølberg energiteknikk
Drevet av netthandelsløsningen Zen Cart med norsk oversettelse